Vis undermeny

Ny alderspensjon i offentlig sektor

Publisert 19.03.2018 13:28

Det partssammensatte utvalget (LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet) er  kommet til enighet om utformingen av ny offentlig tjenestepensjon for offentlige ansatte født i 1963 og senere.Dagens bruttoordning og AFP beholdes for de født før 1963. Den nye pensjonsordningen vil innføres fra 2020.

Du kan lese avtalen her

Ny offentlig tjenestepensjon blir en påslagsordning som vil komme som et tillegg til folketrygden. De som er født i 1962 eller tidligere vil beholde dagens AFP-ordning og fortsette å tjene opp pensjon etter dagens bruttoordning. Dagens bruttoordning gir et samlet pensjonsnivå fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden på 66 prosent av sluttlønn opp til 12 G ved full opptjeningstid på 30 år før levealdersjustering. Personer som er født senest i 1958 har imidlertid en individuell garanti som sikrer at de får 66 prosent av sluttlønn i samlet pensjon etter levealdersjustering, dersom de har full opptjeningstid. Det legges opp til at personer født mellom 1959 og 1962 vil få en andel av garantitillegget. 

I den nye ordningen vil du opptjene en andel av lønnen din til en pensjonsbeholdning, som ved uttak av pensjon skal fordeles over forventet gjenværende leveår. Pensjon under utbetaling kan fritt kombineres med arbeid.

Dette er hovedtrekkene i avtalen:

Alderspensjon

  • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden (ingen samordning)
  • Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år
  • Det blir mulig å kombinere pensjon og arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet
  • Alle år i arbeid frem til 75 år skal gi pensjonsopptjening
  • De som skal tjene opp pensjon i den nye ordningen, beholder opptjening i den gamle bruttoordningen
  • Personer født 1963-1970 får et overgangstillegg om de slutter før fylte 67 år. Tillegget gis mellom fylte 62 og 67 år, med krav om minimum 15 års medlemskap i pensjonsordningen.

AFP

  • Ny AFP bygger på samme prinsipper som i privat sektor - en livslang ytelse, hvor du kan arbeide ved siden av pensjonen uten avkortning.
  • Det innføres et nytt begrep, "betinget tjenestepensjon". Dette omfatter de som ikke kvalifiserer for AFP, og kan tas ut fra fylte 62 til fylte 67 år.
  • Det innføres et overgangstillegg for personer født mellom 1963 og 1970.Tillegget gis i alderen fra 62 til 67 år. Tillegget forutsetter at en fratrer fra en medlemspliktig stilling. For å få et fullt tillegg kreves det 40 års tjenestetid,og for å få et delvis tillegg kreves det minst 15 års tjenestetid. Tillegget gis forholdsmessig for personer med tjenestetid mellom 40 og 15 år og justeres for gjennomsnittligstillingsandel. Tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskulletter 1963-kullet. Tillegget levealdersjusteres ikke, og avkortes ikke mot arbeidsinntekt.

 
Finansieringen av den nye offentlige tjenestepensjonen er foreløpig ikke avklart. Det arbeides videre med utformingen av det nye regelverket før forslaget sendes på høring.