Vis undermeny

Nye regler for uførepensjon 1. januar 2015

Publisert 10.12.2014 12:37

shutterstock_164559980

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon er en del av pensjonsreformen. Uførepensjonen endres for å samsvare bedre med den nye uføretrygden i folketrygden.
De viktigste endringene er:
 
 • Pensjonen beregnes på en ny måte
 • Et mer fleksibelt regelverk for kombinasjon av arbeid og pensjon.
 • Nytt regelverk for avkortning av pensjon når man har inntekt ved siden av.
 • Pensjonen skattlegges som lønn.
   
Mottar du midlertidig- eller fast uførepensjon fra pensjonskassen i dag, vil du også etter nyttår motta samme beløp fra pensjonskassen før skatt. Uførepensjon fra pensjonskassen kompenserer ikke for økt skatt på uføretrygden fra NAV.
Hvis du mottar sykepenger fra NAV i dag og får rett til uførepensjon fra pensjonskassen etter 1. januar 2015, vil din pensjon bli beregnet etter de nye reglene.
Fra 1. januar 2015 kan du få uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra pensjonskassen. Uførepensjon gis når du har rett til uføretrygd fra folketrygden, mens midlertidig uførepensjon gis når du har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Det er også mulig å få uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra pensjonskassen dersom du ikke mottar noen ytelse fra folketrygden, men du må da være minst 20 % ufør.
 

Uføretrygd i folketrygden

Personer som får innvilget uføretrygd etter nye regler vil få uføretrygden beregnet på en annen måte enn dagens uførepensjon. Uføretrygden skal som i dag delvis erstatte inntekten du har hatt de siste årene før du ble ufør, og skal gi en varig inntektssikring.
 

Beregning av ny uføretrygd i Folketrygden:

Beregningsgrunnlag (3 beste av de 5 siste årene, maks 6G) x Trygdetid x Pensjonsgrad (forholdet mellom inntekt før og etter uførhet) x 66 %

Uføretrygden skattlegges som inntektUførepensjon i pensjonskassen – vilkår

 Hvis din inntektsevne blir redusert på grunn av sykdom eller skade slik at du ikke lenger kan arbeide i din vanlige stilling, kan du ha rett til pensjon fra pensjonskassen. Ved vurderingen av om det foreligger sykdom, benyttes det samme sykdomsbegrepet som i folketrygden.
 
Du har ikke rett til uførepensjon dersom:
 • uførheten inntrer innen to år etter at du ble medlem, og
 • uførheten skyldes en sykdom eller lidelse som du hadde eller hadde symptomer på da du ble medlem.
 • Du beholder retten til uførepensjon i inntil to år ved permisjon uten lønn. 
 •  

Bereging av ny uførepensjon fra pensjonskassen

Pensjonen fra pensjonskassen beregnes ut fra den lønnen du hadde da du ble ufør. Pensjonens størrelse er avhengig av om du har arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra folketrygden eller ikke. Dersom du mottar en slik ytelse fra folketrygden, beregnes pensjonen slik:
 
Hvis uføretrygd/AAP i folketrygden:
 
 • 25 % av G (kan maksimalt utgjøre 6 % av pensjonsgrunnlaget)
 • 3 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6G
 • 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12G


Hvis ikke uføretrygd/AAP i folketrygden:
 
 • 25 % av G (kan maksimalt utgjøre 6 % av pensjonsgrunnlaget)
 • 69 % av pensjonsgrunnlaget opp til 12G


Barnetillegg:
4 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6G for hvert barn som forsørges (samlet barnetillegg kan maksimalt utgjøre 12 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6G)

Uførepensjonen justeres for tjenestetid og uføregrad

 

Eksempel – beregning uførepensjon i pensjonskassen og uføretrygd i folketrygden
Pensjonsgrunnlag pensjonskassen kr 600 000, beregningsgrunnlag i folketrygden 650 000, 100 % uførepensjon både i folketrygden og pensjonskassen, 30 års opptjeningstid og 40 års trygdetid.
1G = 88 370, 6G = 530 220
 
Folketrygden: 530 220 x 66 % = 349 945
 
Pensjonskassen:
            88 370 × 25 %    = 22 093
+          530 220 × 3 %    = 15 907
+          69 780 × 69 %    = 48 148
=                                         86 148
 
Sum uførepensjon = 349 945 + 86 148 = 436 093
 Arbeidsinntekt i kombinasjon med ny uførepensjon/uføretrygd

Arbeidsinntekt i kombinasjon med ny uføretrygd fra NAV:
 
 

Dagens uførepensjon i folketrygden har strenge regler for hvor mye inntekt man kan ha ved siden av pensjonen. Man risikerer å få redusert pensjonsgraden hvis man jobber «for mye».

Den nye uføretrygden legger opp til at det skal bli lettere å kombinere inntekt og pensjon.Uføregraden skal heretter ligge fast, og man får fastsatt en inntektsgrense som representerer den forventede restarbeidsevnen.Hvis man tjener mer enn denne fastsatte grensen, blir pensjonsutbetalingene forholdsmessig redusert, men pensjonsgraden endres ikke.
 
 

Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør.


Arbeidsinntekt i kombinasjon med ny uførepensjon fra pensjonskassen:

 
 

Tilsvarende som for ny uføretrygd i folketrygden, skal pensjonsgraden i utgangspunktet ligge fast.

Pensjonisten får fastsatt en inntektsgrense, og pensjonsutbetalingene fra den offentlige tjenestepensjonsordningen reduseres dersom inntekten overstiger grensen.
Hvis inntekt etter uførhet overstiger 80 % av inntekt før uførhet, skal det ikke utbetales uførepensjon (men pensjonsretten og uføregraden er i behold).
 
Etteroppgjør
Et medlem som mottar uførepensjon, skal underrette pensjonsordningen om forventet inntekt og om eventuelle endringer i denne. Dersom du har fått utbetalt for lite eller for mye pensjon, skal det foretas et etteroppgjør.Etteroppgjøret vil skje på årsbasis.

 

Endrede skatteregler
Skattlegging av ny uføretrygd som lønnsinntekt innebærer følgende endringer:
 • Skattebegrensning ved uførhet oppheves.
 • Særfradrag for uførhet oppheves.
 • Satser og beløpsgrenser for minstefradrag endres.
 • Sats for trygdeavgift endres.
 • Ny uføretrygd gir omtrent samme kompensasjonsnivå etter skatt som dagens uførepensjon.


 
Fra uføre- til alderspensjon i pensjonskassen etter 2015
 
 • Uførepensjonister i pensjonskassen får i dag medregnet medlemstid til aldersgrensen (som for de fleste er 70 år) og går over fra uføre- til alderspensjon ved aldersgrensen.
 •  Fra 2015: medlemstid på en uførepensjon fremskrives til 67 år hvis aldersgrensen er 70.
 •  Konverterte uførepensjonister som har fått medregnet medlemstid til 70, skal over på alderspensjon ved 67 (evt. pr 1.1.2015 hvis de er mellom 67 og 70).
 • Medlemstiden skal beregnes på nytt ved overgangen. Man kan da gå ned i pensjon fordi de alderspensjon beregnes med 3 år mindre tjenestetid enn uførepensjonen.

 
Konvertering av uførepensjoner beregnet med gamle regler
 
Det nye regelverket skal gjelde fullt ut for personer som får rett til uføreytelsen med virkningstidspunkt tidligst fra 1. januar 2015.
Personer som får rett til uføreytelsen med virkningstidspunkt før 1. januar 2015, vil få innvilget uføreytelse etter gammel regelverk fra virkningstidspunktet og ut desember 2014
Alle løpende uførepensjonister vil bli overført til nytt regelverk med virkning fra 1. januar 2015. Dette gjelder både i folketrygden og i pensjonskassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   •