Vis undermeny

Premie

Premie som skal innbetales til pensjonskassen fastsettes på grunnlag av anbefaling fra pensjonskassens aktuar og etter styrebehandling i forkant av hvert år. Medlemsvirksomhetene mottar informasjon om fastsatte premiesatser i god tid før det nye året.

Innbetaling av premier og tilskudd:
Forhåndsberegnet ordinær årspremie, administrasjonspremie og tilskudd til ikke-forsikringsbare ytelser faktureres forskuddsvis for hvert kvartal og utgjør 11,92% for ikke-lukkede ordninger. Dette inkluderer arbeidstakers andel på 2%. Avregning mot endelig beregning skjer ved årsslutt.
 
Reguleringspremien faktureres normalt i løpet av årets 3. kvartal.I forbindelse med det årlige forsikringstekniske oppgjør gjøres en etterberegning av reguleringspremien.  For mye innbetalt reguleringspremie etter endelig beregning godskrives virksomhetens premiefond.  For lite betalt reguleringspremie belastes premiefondet eller faktureres virksomheten.

Rentegarantipremie faktureres normalt i årets første kvartal.
 
Ordinær årspremie:
Ordinær årspremie er den premiesats av pensjonsgrunnlaget som må innbetales til dekning av de forsikringsbare ytelser etter pensjonsplanen og tar hensyn til samordning med folketrygden etter gjeldende regelverk. Premien beregnes basert på pensjonskassens spesifikke medlemsmasse og ut fra gjeldende tariff (K2013 FT).

Ordinær årspremie utgjør 9,70% for 2017, og inkluderer arbeidstakers andel på 2%.

Administrasjonspremie:
Administrasjonspremie skal dekke administrasjonskostnader forbundet med drift og forvaltning av pensjonskassen. Administrasjonspremien består av forsikringsrelatert og finansrelatert administrasjonspremie. For ikke-lukkede ordninger utgjør den samlede administrasjonspremien 1,58% av pensjonsgrunnlaget i 2017.

 

Reguleringspremie:
skal dekke oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og regulering av løpende pensjoner. Reguleringspremien kan derfor først fastsettes eksakt når effekten av lønns- og trygdeoppgjøret er kjent.Beregnet reguleringspremie fordeles på grunnlag av premiereserven for de enheter som er tilsluttet pensjonskassen. 

Rentegarantipremie:
Rentegarantipremie er den pris pensjonskassen skal ta av kundene for å garantere beregningsgrunnlagets rentesats  (i gjennomsnitt ca. 2,8 % ved utgangen av 2016). Prisen avhenger av så vel markedsrentenivå som bufferkapitalsituasjonen.