Vis undermeny

Medlemskap

Generelt om medlemskap

Medlemskapet er kollektivt og obligatorisk. Det betyr at du både har rett og plikt til å være medlem fra den dagen du blir ansatt til den dagen du slutter.

Medlemskapet gir økonomisk sikkerhet dersom noe uventet skulle skje før du går av med AFP eller alderspensjon. Du kan ha rett til uførepensjon, og dine etterlatte kan ha rett til pensjon hvis du skulle falle fra.

Innmelding - pensjonspremie

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å melde deg inn i pensjonsordningen. De fleste medlemsvirksomhetene foretar innmelding i pensjonskassen ved overføring av data fra det lønnssystemet arbeidstedet benytter. Arbeidstakere betaler et pensjonsinnskudd på 2 %, mens arbeidsgiver betaler resten av kostnadene ved pensjonsordningen. Pensjonspremien får du fradrag for på selvangivelsen.

Vilkår for medlemskap

Alle arbeidstakere er omfattet av hovedtariffavtalen i kommunal sektor, og det er ingen nedre grense på antall arbeidstimer for medlemskap. Dersom du er fast ansatt skal du meldes inn fra dagen du begynner å jobbe. Er du midlertidig ansatt, skal du etterinnmeldes ved kvartalets utløp for gjennomsnittlig arbeidstid for hele kvartalet. Samlet stillingsprosent kan ikke overstige 100 % hos samme arbeidsgiver.  

Overføringsavtalen

Pensjonskassen er omfattet av overføringsavtalen. Dette er en avtale mellom offentlige tjenestepensjonsordninger. Den kommer til anvendelse når pensjonsrettigheter er tjent opp i to eller flere ordninger, enten samtidig eller etter hverandre. Avtalen innebærer at de opptjente rettighetene slås sammen, og samlet pensjon utbetales fra den pensjonsordningen som du sist er medlem av.

Delvis pensjon

Hvis du går av med delvis pensjon, skal du fortsatt være medlem av pensjonsordningen for gjenværende stillingsprosent.

Permisjon

Har du permisjon med delvis lønn vil medlemskapet fortsette ut fra lønnen du får utbetalt.

Har du permisjon uten lønn vil du meldes ut av pensjonsordningen hvis permisjonen varer i minst 1 måned. Du er likevel risikodekket i inntil 2 år. Det betyr at du er sikret uførepensjon og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du ikke var meldt ut.

Ved avtalt permisjon uten lønn eller med delvis lønn har du anledning å fortsette medlemskapet hos oss i inntil 2 år, ved å betale både 2% og arbeidsgivers andel selv. Du må i så fall ta kontakt med pensjonskassen innen 2 måneder etter permisjonen startet. 

Unntatt fra medlemskap

Unntatt fra medlemskap er arbeidstakere som ved den aldersgrense som gjelder for stillingen, ikke vil få en samlet pensjonsgivende tjenestetid på minst tre år.

Arbeidstakere som ikke er medlem av folketrygden, kan ikke ha medlemskap i offentlig pensjonsordning.

Bytte av stilling

Hvis du ved bytte av stilling får et opphold som er av en varighet på under 3 måneder, vil ikke dette medføre noe stopp i opptjeningen av tjenestetid. Det samme gjelder ved overgang fra en offentlig ordning til en annen innenfor en tidsperiode på maks 3 måneder.

Opphør medlemskap

Slutter du i stilling uten overgang til annen offentlig ordning men med en opptjening på minst 3 år, vil du få en såkalt oppsatt rett. Det betyr at du vil kunne få utbetalt en pensjon basert på det antall år du faktisk var medlem. Dette gjelder ved varig uføre, oppnådd aldersgrense eller ved 67 år.