Vis undermeny

Om oss

Image ofmann

Pensjonskassen ble etablert 1. januar 1952 av Akershus fylkeskommune. Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmer og andre pensjonsberettigede i henhold til regelverket for kommunal tjenestepensjon. 

I 2014 tilpasset vi oss reglene for interkommunale pensjonskasser og pensjonskassen endret samtidig navn til Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK).  

AIPK tilbyr nå kommuner og virksomheter med kommunal tilknytning deltagelse i pensjonskassen. 

AIPK er en selvstendig juridisk enhet (stiftelse) hvor styret er øverste organ. AIPK har egen regnskapsføring og står under tilsyn av Finanstilsynet. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kundenes midler og hefter ikke for kundenes forpliktelser.

Det er et krav fra myndighetene at AIPK er fondsoppbygget. Pensjonsfondet finansieres av medlemspremie, arbeidsgiverpremie og avkastning på forvaltningskapitalen. Forvaltningskapitalen er pr i dag i overkant av 3,3 milliarder kroner. AIPK forestår kapitalforvaltningen selv, dette sikrer kundene god avkastning innenfor vedtatte risikorammer. Pengene vi i dag forvalter skal sikre fremtidige pensjonsutbetalinger og investeres hovedsakelig i rentebærende papirer, aksjer, eiendom og boliglån til medlemmene. 

Følgende virksomheter har pr i dag sin pensjonsordning i AIPK:

Akershus fylkeskommune, Akershus interkommunale pensjonskasse, Akershus Energikonsernets selskaper, Akershus kollektivterminaler FKF, Akershus reiselivsråd, Ungt entreprenørskap Akershus, Kulturringen opplæringskontor for gamle håndverksfag og Akershus kunstsenter. 

Deltakelse i AIPK

I dagens pensjonsmarked kan kommunen velge å legge sin pensjonsordning i KLP som forsikret løsning, eller opprette egen pensjonskasse. Deltakelse i AIPK er et tredje og godt alternativ for mange kommuner. I AIPK sikres kommunen nærhet og påvirkningskraft til egen pensjonsordning. Kommunen vil tre inn i en nøkkelferdig og solid pensjonskasse med høy kompetanse og kapasitet. Vår kapitalforvaltning er uavhengig og gode forvaltningsresultater over lang tid har skapt en solid og konkurransedyktig pensjonskasse.
Å bli deltaker i AIPK er en vesentlig enklere prosess, enn å opprette egen pensjonskasse. 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med adm. direktør