Vis undermeny
shutterstock_147932825

Alderspensjon

I AFPK kan du søke alderspensjon etter 85-årsregelen (se nedenfor), ved 67 år eller når du har oppnådd stillingens aldersgrense (gjelder også tidligere medlemmer).

Vi anbefaler at du melder fra til arbeidsgiver om pensjonering ca. 3 måneder før du skal slutte. Skjema søknad om alderspensjon fylles ut og sendes oss.

85-årsregelen

Yrkesaktive med lavere aldersgrense enn 70 år kan ta ut pensjon inntil tre år før aldersgrensen, hvis sum av alder og opptjeningstid er minst 85 år.
 

Pensjon fra 67 år

Alderspensjon fra AFPK skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år. Folketrygden blir alltid utbetalt i sin helhet, og tjenestepensjonen blir redusert med et samordningsfradrag.

For å motta alderspensjon fra folketrygden, må du selv søke NAV innen utgangen av måneden før du fyller 67 år.
 

Stillingens aldersgrense

Aldersgrensen er knyttet til stillingen du har, og gir deg rett til å gå av med alderspensjon. Aldersgrensen er 70 år for de fleste, men enkelte stillinger har særaldersgrenser. Arbeidstakere i stillinger med særaldersgrense som er lavere enn 67 år og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter, kan likevel fortsette til 67 år (HTA, kap. 2, 2.4).
 

Tidligere medlemmer – oppsatt rett

Hvis du tidligere har vært medlem av AFPK, kan du har rett til en oppsatt pensjon.

For å ha rett til oppsatt alderspensjon må du:
  • ha minst tre års samlet opptjening fra oss eller andre offentlige pensjonsordninger og
  • søke alderspensjon fra folketrygden når du fyller 67 år.
     

Pensjonens størrelse

Alderspensjonens størrelse er basert på pensjonsgrunnlag (lønnstrinn/årslønn + pensjonsgivende tillegg ved fratreden), antall medlemsår (du kan se din opptjening i AFPK her) og stillingsstørrelse. Full alderspensjon fra AFPK og folketrygden er 66 % av pensjonsgrunnlaget, og full opptjeningstid er 30 år.  Er den pensjonsgivende tjenestetiden mindre enn 30 år, blir pensjonen redusert tilsvarende. Dersom du i perioder har hatt deltidsstilling beregner vi gjennomsnittlig deltid.

Tjenestepensjonen skal levealdersjusteres, dette gjøres ved hjelp av såkalte forholdstall.

Levealdersjusteringen gjør at pensjonen kan blir mindre enn 66 % av pensjonsgrunnlaget. Er du født 1958 eller tidligere og har 15 år eller mindre igjen til 67 år pr 1.1.2011, er du sikret å få utbetalt 66 % av pensjonsgrunnlaget. Vilkåret er full opptjeningstid i 100 % stilling. Dette kalles individuell garanti.  
         
Offentlig AFP, alderspensjon før fylte 67 år og uførepensjon levealdersjusteres ikke.
 

Inntekt og tjenestepensjon

Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Pensjonen fra oss vil da i mange tilfeller bli redusert. Det er viktig at du gir beskjed til oss om alle endringer i arbeidsinntekt.
 

Inntekt fra offentlig sektor

Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Inntekt fra en stilling med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning vil imidlertid redusere alderspensjonen fra oss.
 

Inntekt fra privat sektor

Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke dette alderspensjonen fra oss.
 

Pensjonistavlønning

Hvis du er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, beholder du som hovedregel pensjonen fra oss uten reduksjon. Dette er uavhengig av hvor mye du tjener.
 

Overgang fra AFP til alderspensjon

Ved 67 år opphører AFP. Pensjonen blir da beregnet etter den offentlige tjenestepensjonsordningens regler for alderspensjon.

Du trenger ikke sende ny søknad til oss, men du må søke NAV om alderspensjon.
 

Overgang fra uføre til alderspensjon

Pensjonen opphører når du når aldersgrensen. Dersom pensjonen skal avløses av alderspensjon, skjer dette automatisk når aldersgrensen nås.

Dersom du er delvis ufør og ønsker å fratre helt, må du søke alderspensjon for den delen du da fratrer.
 
Regulering
Her kan du lese mer om regulering
 

Nytt regelverk i folketrygden fra 2011 

De største endringene i pensjonsreformen er:
 

Pensjonsbeholdning:
Du vil hvert år tjene opp pensjonsrettigheter i folketrygden tilsvarende 18,1 % av pensjonsgivende inntekt opptil 7,1 G. Din årlige pensjon blir regnet ut ved at pensjonsbeholdningen deles på antall forventede leveår (delingstall). Jo lengre du står i arbeid, jo større blir pensjonsbeholdningen din som skal deles på færre år. Dette vil gi en høyere årlig pensjon. Ny ordning for alderspensjon gjelder fullt ut for alle årskull fra og med 1963, og for en andel for årskullene 1954-1962.
Alleårsregelen:
All opptjening i folketrygden mellom 13 og 75 år legges til grunn. Dette innebærer at all inntekt fra fylte 13 år t.o.m. det året du fyller 75 år skal telle like mye ved opptjening av pensjon.
Levealdersjustering:
Den opptjente pensjonen din i folketrygden skal fordeles på antall år du forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger for å oppnå samme pensjon som tidligere årskull. Pensjonen levealdersjusteres ved å dele den på et forholdstall eller et delingstall. Det er opptjeningsmodellen som gjelder for ditt årskull, som avgjør hvilket av disse tallene som skal benyttes. Alle som er født i 1943 eller senere vil få sin alderspensjon levealdersjustert etter et forholdstall eller et delingstall.
Hvis du opptjener alderspensjon etter alleårsregelen, opptjener du en pensjonsbeholdning. Da skal alderspensjonen din levealdersjusteres etter et delingstall.

Hvis du opptjener alderspensjonen etter besteårsregelen, får du beregnet en årlig basispensjon. Denne levealdersjusteres etter et forholdstall.

Fleksibelt uttak av alderspensjon:
Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra du er 62 til 75 år. Du kan ta ut pensjonen helt eller delvis i dette tidsrommet. Ved siden av pensjonen kan du ha full inntekt uten avkortning i pensjonen. Jo tidligere du tar ut pensjon, jo flere år skal den deles på, og jo mindre vil derfor årlig pensjonsutbetaling bli.

Ny regulering:  
Ny regulering skjer med virkning fra 1. mai hvert år. Alderspensjonen fra folketrygden
reguleres med lønnsveksten fratrukket en faktor på 0,75 %.

Skjermingstillegg:       
Skjermingstillegg er et tillegg til alderspensjonen for tidligere uførepensjonister født i perioden 1944-51. Tillegget gir denne gruppen en delvis skjerming mot levealdersjusteringen av alderspensjon.

Beregning av alderspensjon
Reglene for hvordan alderspensjonen blir beregnet, varierer avhengig av når du er født.

Født 1942 eller tidligere:
Dagens opptjeningsregler, ingen levealdersjustering og ny regulering av pensjoner under utbetaling.

Født 1943-1953:
Dagen opptjeningsregler, fleksibelt uttak, levealdersjustering, ny regulering av pensjon under opptjening og utbetaling.

Født 1954-1958:
Vektet kombinasjon av nåværende og nye opptjeningsregler, fleksibelt uttak, levealdersjustering, nye regulering av pensjoner under opptjening og utbetaling.

Født 1959-1962:
Vektet kombinasjon av nåværende og nye opptjeningsregler, fleksibelt uttak, levealdersjustering, ny regulering av pensjoner under opptjening og utbetaling.

Født 1963 eller senere:

Nye opptjeningsregler, fleksibelt uttak, levealdersjustering, ny regulering av pensjoner under opptjening og utbetaling.

Les mer på NAV om dette på nav.no.