Vis undermeny
shutterstock_137699177

Barnepensjon

Dersom et medlem dør, vil avdødes barn ha krav på barnepensjon til hhv. fylte 18, 20 eller 21 år. 

Hvor lenge barnet har krav på pensjon avhenger av om pensjonen skal være en netto- eller bruttopensjon, hvilket igjen avhenger av når medlemmet døde.

Regler for barnepensjon før 1. januar 2001

Barnepensjon blir utbetalt når en pensjonsberettiget etterlater seg barn under 18 år. Det kan også tilstås barnepensjon til stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget. Forsørgerforholdet må dokumenteres. Det ytes ikke barnepensjon til barn man har "omsorg" for.

AFPK  kan tilstå hel eller delvis barnepensjon til barn som har fylt 18 år, men ikke lenger enn til 21 år, dersom hensynet til barnets utdannelse gjør det rimelig, barnet ikke forsørger seg selv og heller ikke har egne midler
Når det skal vurderes om barnet forsørger seg selv, følger vi den praksis at inntekt opptil folketrygdens grunnbeløp ikke medfører reduksjon i barnepensjonen. Er inntekten høyere enn folketrygdens grunnbeløp, skal pensjonen reduseres med 50 % av den overskytende inntekt.

Som inntekt regnes også avkastning av formue.

Når det søkes om forlenget barnepensjon for uføre over 18 år som går på skole og mottar uførepensjon fra folketrygden, betraktes uførepensjonen som inntekt.
 

Flere pensjonsberettigede barn

Den barnepensjon som kommer til utbetaling, blir delt likt på alle pensjonsberettigde barn.

Barn etter foreldre som begge var omfattet av tjenestepensjonsordningen, skal, når begge foreldre er døde, ha barnepensjon beregnet etter forhøyede satser.

Etterlater en pensjonsberettiget seg flere barnekull som oppdras hver for seg, beregnes barnepensjonen særskilt for hvert barnekull, og anses gitt med like stort beløp til hvert barn innen det enkelte kull.

Utbetaling og opphør av barnepensjon

Barnepensjonen blir utbetalt fra og med den måned den pensjonsberettigede dør, likevel tidligst fra den dag barnet blir født, og til og med utgangen av måneden etter at barnet har fylt 18 eller 21 år.
Hvis man fortsetter påbegynte studier etter endt militærtjeneste, kan man få forlenget barnepensjon tilsvarende tid som militærtjenesten varte. Altså hvis man valgte militærtjenesten før man var 21 år i stedet for å studere ferdig.

Regler for barnepensjon etter 1. januar 2001

Alle nye barnepensjoner etter medlemmer som dør etter 1. januar 2001 skal beregnes som nettopensjoner.

  Avdødes barn har rett til barnepensjon. AFPK kan også tilstå barnepensjon til stebarn og fosterbarn som avdøde forsørget.
 

Utbetaling og opphør av barnepensjon
Pensjonen utbetales til utløpet av den måned barnet fyller 20 år.

Pensjonens størrelse
Årlig barnepensjon skal for hvert barn utgjøre 15 prosent av det avdøde medlems pensjonsgrunnlag.
Netto barnepensjoner samordnes ikke med folketrygden.

Ved beregning av barnepensjon etter yrkesaktive medlemmer, legges det til grunn den tjenestetid avdøde ville ha fått ved å stå i stillingen til stillingens aldersgrense.

Er den avdødes pensjonsgivende tjenestetid 30 år eller mer, ytes det full barnepensjon. Dersom den avdødes tjenestetid er mindre enn 30 år, ytes det redusert barnepensjon. Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde hadde medlemsår.

Dersom den avdøde mottok avtalefestet pensjon (AFP) eller alderspensjon, legges den faktiske tiden vedkommende hadde vært omfattet av tjenestepensjonsordningen til grunn ved beregning av pensjonen.
 

Flere pensjonsberettigede barn
Det ytes 15% av avdødes pensjonsgrunnlag til hvert barn, uavhengig av antall barn og barnekull.

Oppsatt barnepensjon

Barn etter et tidligere medlem vil kunne ha rett på en oppsatt barnepensjon.
At pensjonen er oppsatt betyr at pensjonen regnes etter det antall år avdøde faktisk var medlem av AFPK.
 

Hvordan søke barnepensjon

Når et medlem dør, vil vi få melding om dette enten fra arbeidsgiver eller fra NAV.  Vi vil så undersøke hvor vidt avdøde hadde pensjonsberettigede barn og vil tilskrive disse. Søknadsskjema "søknad om etterlattepensjon" eller "forlenget barnepensjon" fylles ut og sendes pensjonskassen.