Vis undermeny

Regulering av pensjonsutbetalinger

Pensjoner reguleres hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Alle pensjoner under utbetaling blir regulert med virkning fra 1. mai hvert år.
Tidligere ble pensjonene regulert etter folketrygdens grunnbeløp. 
Fra 2011 ble det innført nye regler for regulering av pensjon. 
Etter nye regler skal alderspensjon, AFP, uførepensjon etter 67 år og ektefellepensjon etter 67 år reguleres med lønnsveksten fratrukket en faktor på 0,75 %.
Uførepensjon før 67 år, ektefellepensjon før 67 år og barnepensjon reguleres med lønnsvekst.
 

Eksempel:

Anta at pensjonen før reguleringstidpunktet er kr 250000 og at lønnsveksten er 3 %. Etter regulering blir alderspensjonen kr 255569. Dette regner du ut ved og:
  • Legge til lønnsveksten: 250000 x 1,03 = kr 257500
  • Trekke fra 0,75 %: 257500 x (1-0,0075) = kr 255 569


Regulering av pensjon under opptjening

Fra 2011 reguleres pensjon som du ennå ikke har tatt ut, i takt med lønnsveksten.